Obchodní podmínky

 1. Definice pojmů

  1. Poskytovatel - je obchodní společnost Logical, s.r.o. s identifikačním číslem 07421290, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 108095 se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno , Česká republika.        
  2. Portál - je internetová adresa Poskytovatele https://www.logical.finance/
  3. Klientský účet - je účet vytvořený Poskytovatelem Portálu za účelem poskytování Služeb popsaných v těchto Obchodních podmínkách.
  4. Aplikace - Asset Allocation Calculator je provozována na Portálu společnosti.
  5. Služby - Společnost poskytuje Služby prostřednictvím Aplikace.
  6. Uživatel - je fyzická nebo právnická osoba, která odebírá od Poskytovatele Služby za podmínek stanovenými těmito Obchodními podmínkami a Smlouvou.
  7. Smlouva - se uzavírá mezi Společností a Uživatelem za podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami.
 2. Obecná ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky /dále jen Obchodní podmínky/ obchodní společnosti Logical, s.r.o. s identifikačním číslem 07421290, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 108095 se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno , Česká republika /dále jen Poskytovatel/, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
  2. Dodržování Obchodních podmínek je nezbytným předpokladem jakéhokoli užívání Portálu nebo Aplikace. Každý, kdo užívá Portál nebo Aplikaci, projevuje tím s těmito Obchodními podmínkami souhlas a zavazuje se je dodržovat. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli změnit a pro užívání Portálu a Aplikace jsou změněné Obchodní podmínky účinné nejpozději od okamžiku jejich uveřejnění na Portálu.
  3. Obsah Portálu nebo Aplikace je možné bezúplatně dál šířit, pokud je řádně a zřetelně Poskytovatel uveden jako zdroj.
  4. Poskytovatel na Portálu a v Aplikaci zobrazuje informace a data třetích stran. Poskytovatel neodpovídá za správnost těchto informací a dat. Poskytovatel nepřebírá odpovědnost za přímou či nepřímou škodu způsobenou užitím zobrazených informací, aplikací, modelací a grafů. Veškeré informace, modelace a grafy uvedené na Portálu nebo Aplikaci mají obecný a informativní charakter a nepředstavují nabídku k jakékoliv jiné službě např. k nákupu či prodeji investičních nástrojů, investiční doporučení ani poradenství.
  5. Uživatel je oprávněn Klientský účet využívat pouze osobně. Pro vyloučení pochybnosti je sdílení Klientského účtu mezi Uživateli zakázáno. Při zjištění opakovaného porušení tohoto bodu může Poskytovatel bez jakékoliv náhrady Uživatelský účet deaktivovat.
  6. Uživatel se zavazuje v souvislosti s užíváním Portálu nebo Aplikace žádným způsobem neusilovat o přístup k datům a funkcionalitám, která mu nejsou standardně dostupná.
  7. Portál i Aplikace je autorským dílem, které je chráněno podle autorského zákona. Uživatel je oprávněn je užívat pouze v rozsahu, v jakém jej k tomu zmocňuje ujednání obsažené v těchto obchodních podmínkách.
 3. Vytvoření klientského účtu

  1. Uživatel má možnost si vytvořit sám zdarma základní Klientský účetAplikaci Poskytovatele na doméně https://logical.codes/users/register/
  2. Uživatel si sám volí heslo ke Klientskému účtu, které je oprávněn kdykoliv změnit pomocí funkcionality pro obnovu zapomenutého hesla. Uživatel se zavazuje k volbě dostatečně silného hesla. Uživatel se zavazuje, že své heslo nesdělí žádné třetí osobě.
  3. Vytvořením Klientského účtu Uživatel nenabývá uživatel žádné vlastnické právo k portálu či aplikaci, know-how, logu Provozovatele, ani žádným dalším majetkovým hodnotám ve vlastnictví Provozovatele.
 4. Služby a jejich cena

  1. Poskytovatel prostřednictvím Portálu nebo Aplikace nabízí tyto služby:
 • Zobrazení veřejných dat třetích stran.
 • Agregaci a vlastní interpretaci zobrazovaných dat
 • Informační činnost
  1. Služby mohou být zpoplatněny. Cena je vždy zřetelně uvedena.
  2. Služby jsou dodány za cenu platnou v době objednání na období jednoho roku s automatickým prodloužením na další roční období, pokud nedojde k písemnému zrušení do 30-ti dnů před koncem aktuálního období prostřednictvím emailu ales.hradil@logical.codes.  Uživatel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími případnými poplatky.
  3. Cena služby je vždy spojena s typem klientského účtu, není-li uvedeno jinak. Přehled parametrů a ceny jednotlivých typů klientských účtů jsou k dispozici na internetových stránkách poskytovatele https://www.logical.finance/uzivatelske-ucty.
 1. Objednání a zaplacení služby

  1. Uživatel vybranou službu objednává svým požadavkem vždy s využitím elektronické komunikace ze svého registrovaného emailu použitého při tvorbě Klientského účtu prostřednictvím emailu na jednatele společnosti ales.hradil@logical.codes. Po následném vzájemném odsouhlasení objednané služby Poskytovatel vystaví Uživateli fakturu se splatností 14. dní a neprodleně dodá objednanou službu. Na faktuře je vždy uveden počátek a konec předmětného období.
  2. Platba za objednanou Službu je možná pouze bankovním převodem na účet Poskytovatele.
 2. Odstoupení od smlouvy

  1. Uživatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od smlouvy sebou nenese žádné zvláštní náklady v souvislosti s činností provozovatele.

 

V Brně dne 21.5.2021